โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction) คือการสูญเสียความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายให้เพียงพอต่อการมีเพศสัมพันธ์ หรือบางแห่ง อาจเรียกว่าการตายด้านหรือการไร้สมรรถภาพทางเพศ (impotence)

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นครั้งคราวไม่ใช่เรื่องแปลก ผู้ชายจำนวนมากสามารถประสบปัญหานี้เมื่อเกิดความเครียด

อย่างไรก็ตาม การหย่อนสมรรถภาพทางเพศบ่อยๆ ครั้งอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องการการรักษา ซึ่งอาการนี้อาจเป็นสัญญาณของปัญหาทางด้านอารมณ์และความสัมพันธ์ที่ควรได้รับการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ

สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร

โรคหลอดเลือดหัวใจ HEART DISEASE

ในอดีต โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศถูกเชื่อว่ามีสาเหตุจากด้านจิตใจ แต่ความเชื่อนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันพบว่ามีสาเหตุหลักมากมายที่ถูกพิจารณาว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคนี้ โดยสาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่พบมากที่สุด คือผลกระทบจากโรคเบาหวาน ปัญหาหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมาก และคนไข้ที่เจ็บป่วยจากโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง

จากการสำรวจพบว่า ประมาณ 10 % ของผู้ชายทั้งหมด มีปัญหาด้านการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาการที่พบนั้นอาจแสดงออกทั้งการไม่แข็งตัวหรือการไม่สามารถรักษาการแข็งตัวไว้ได้นานพอจะมีเพศสัมพันธ์หรือถึงจุดสุดยอดได้ การแข็งตัวขององคชาติเป็นการทำงานของการไหลเวียนเลือดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ Corpus cavernosum ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้ (erectile tissue) และจะทำให้องคชาติมีขนาดใหญ่ขึ้น


โรคหลอดเลือดหัวใจ HEART DISEASE
โรคหลอดเลือดหัวใจ HEART DISEASE

นอกจากนี้ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเป็นผลมาจากการที่เลือดไม่สามารถไปเติมยังส่วนเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้ หรือเกิดความผิดพลาดในการเก็บเลือดในปริมาณที่เพียงพอต่อเนื้อเยื่อที่จะแข็งตัวได้ ซึ่งการรักษาโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) สามารถจัดการปัญหาความบกพร่องของกระบวนการแข็งตัวได้ทุกขั้นตอน

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยทางด้านอารมณ์และร่างกาย โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

เซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) ช่วยในการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้อย่างไร

โรคหลอดเลือดหัวใจ HEART DISEASE

การรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยเซลล์ต้นกำเนิดนั้นเป็นการใช้ประโยชน์เซลล์ต้นกำเนิดของผู้ป่วยเองและโกรทแฟคเตอร์ (Growth Factor) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของผู้ชายอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อแข็งตัวได้และช่วยพัฒนาการแข็งตัว เพิ่มสมรรถนะทางเพศ และเพิ่มขนาดองคชาติได้อีกด้วย

ซึ่งการรักษาแบบนี้เป็นการทำงานร่วมกันของเซลล์ต้นกำเนิดของผู้ป่วยเอง และโกรทแฟคเตอร์เพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด

โรคหลอดเลือดหัวใจ HEART DISEASE

“แหล่งของเซลล์ต้นกำเนิด ที่ใหญ่ที่สุดคือในเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue)”

นอกจากเซลล์ที่ได้จากเนื้อเยื่อไขมันแล้ว เซลล์ต้นกำเนิดและโกรทแฟคเตอร์ยังสามารถหาได้จากไขกระดูกอีกด้วย โดยกระบวนการทั้งหมดประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน

เมื่อเราทำการสกัดส่วนประกอบทั้งสองอย่างนี้ออกมาและผ่านกระบวนการในห้องปฏิบัติการโดยการปั่นเหวี่ยง กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายคือฉีดให้ผู้ป่วยโดยผู้เชี่ยวชาญ การฉีดนี้จะใช้เข็มขนาดเล็ก (micro needle) ฉีดบริเวณที่เฉพาะเจาะจงอย่างชำนาญ

โดยกระบวนการนี้ไม่จำเป็นต้องให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป จะใช้เพียงยาระงับการเจ็บปวดเฉพาะจุดและยาทำให้ผู้ป่วยสงบลงเล็กน้อยเท่านั้น